Kraków Spacerowa mieszkanie plus

Projekt osiedla mieszkaniowego Spacerowa I w Krakowie to projekt urbanistyczny rozwoju zrównoważonego, długoterminowego, powstającego w konsultacjach społecznych i realizowanego etapami. Jest to projekt przyjaznych człowiekowi siedlisk ukształtowanych pejzażowo tworzących lokalne mikrospołeczności ludzkie żyjące w symbiozie i synergii z naturą, z wielowątkową infrastrukturą społeczną. Projekt wielopokoleniowy, adaptowalny i zmieniający się wraz ze zmianą struktury wiekowej lokalnych społeczności, odpowiedzialny kulturowo i ekologicznie oraz budujący lokalną tożsamość i aspiracje życiowe mieszkańców. Szanujący zastany krajobraz przyrodniczy, ewolucyjnie przekształcający jego cechy własne w atuty i indywidualne zalety.

Jest to projekt o zróżnicowanych, wielowątkowych tematycznych przestrzeniach wspólnych, budujących relacje społeczne. Wspólne przestrzenie pomyślane są między innymi jako naturalny biotop rodzimego pejzażu wzbogacony doborem roślinnym i dodanym drzewostanem złożonym z gatunków z pobliskiego naturalnego masywu leśnego. Projekt zakłada przekształcenie warstw wierzchnich nieprzepuszczalnych w przepuszczalne i przyjazne nasadzeniom w ramach rutynowych prac przygotowawczych i podbudowy ścieżek, ciągów pieszych i jezdnych wraz z ich otuliną tak, aby zmienić proporcje większych części terenów podmokłych, nieprzyjaznych habitatowi ludzkiemu w relacji do obszarów przyjaznych
i zdrowych do zamieszkania  przez wszystkie pory roku.

Na zachowanych do maksimum terenach pierwotnych planujemy wzdłuż istniejących cieków wodnych stworzenie obniżeń terenowych pozwalających na zaistnienie okresowych i całorocznych luster wody, stawów i hydrologicznych układów pejzażowo-rekreacyjnych z roślinnością wodną.

Projekt proponuje na swym terenie możliwą aktywność rolniczą, ogródków przydomowych i warzywnych, owocowych etc.,  sadów oraz ogrodów warzywnych produkcyjnych. Projekt organizuje w obszarze opracowania farmę rolną społecznej użyteczności.

Tworzy przestrzeń mieszkalną w pejzażu ponadczasowym, trwającym ponad doraźnymi modami i przejściowo promowanymi ekstrawagancjami.

Przewidujemy realizację przestrzeni wspólnych zróżnicowanych przyrodniczo, naturalnych botanicznie, pejzażowo i ewolucyjnie kształtujących naturalny biotop, florę i układy hydrologiczne; takie przestrzenie wspólne będą najbardziej ekonomiczne w utrzymaniu, gdyż będą odtwarzały się relatywnie samoistnie w rytm pór roku oraz nie będą wymagały co do zasady systematycznej opieki lub codziennej ingerencji człowieka w ich utrzymanie, redukując koszty funkcjonowania osiedla, a oferując życie w naturze i parku łąkowo-leśnym.

Projekt przewiduje realizację minimalnego acz zrównoważonego układu dróg, ulic i traktów pieszo-rowerowych  w oparciu o przepisy w zakresie ruchu pojazdów ustalone dla tzw. „strefy zamieszkania”. Główne ciągi komunikacyjne będą dostępne dla wszystkich uczestników ruchu z bezwzględnym pierwszeństwem dla pieszych; naturalną decyzją w tym kontekście jest generalnie zaniechanie  wydzielania  morfologicznych dróg rowerowych – ruch rowerowy i pieszy współistnieją w przestrzeniach publicznych i ciągach komunikacyjnych.

Taki koncept obsługi komunikacyjnej pozwala na stworzenie wnętrza osiedla urządzonego jako park łąkowo-leśny, wzbogacony o układ pejzażowy hydrologiczny wód otwartych, rekreacyjno-pejzażowych oraz o ścieżki użytkowe i rekreacyjne.

Sekwencje parku łąkowo-leśnego łączą wszystkie hierarchicznie ukształtowane przestrzenie zamieszkane z ich kolejnymi wnętrzami wyznaczonymi pierzejami domów mieszkalnych z usługami, infrastrukturą społeczną i handlem w parterach, osłoniętymi od wpływu ulic zbiorczych autonomicznymi budynkami usługowymi.

W północnej części terenu sekwencje naturalnego, istniejącego parku łąkowo-leśnego przenikają się płynnie z terenem zespołu szkolnego, przedszkola, żłobka i Domu Kultury CKP (Centrum Kultury Podgórza) z jego salą zebrań, wystaw i innych aktywności, biblioteką, infrastrukturą sportową oraz edukacyjną i kulturalną. Głęboko wierzymy w konieczność realizacji przez naszą pracę postulatu architektury i pejzażu powiązanych ze sobą wzajemnie, a jednocześnie lokalnych i regionalnych. Wykorzystujemy lokalne materiały i lokalne rzemiosło oraz sadzimy drzewa i lokalne gatunki roślin, rozwijamy układy wodne zastanego pejzażu związane z historycznym, lokalnym krajobrazem, ewoluując w istniejącym i kontynuowanym „Genius Loci” zastanego miejsca.