Konkurs na kompleks biurowy przy ul. Kasprzaka GSP i PSG

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ KOMPLEKSU BIUROWEGO W WARSZAWIE PRZY UL. M. KASPRZAKA 25A

Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego zaprojektowano zespół budowli o łącznej powierzchni całkowitej około 17.806 m2 i powierzchni użytkowej około 13.845 m2 ( szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowych zawierają załączniki 8a1 i 8a2), co przy działce o powierzchni 8.903 m2 daje
spółczynnik zabudowy 2,0 – maksymalny dopuszczalny przez wskazania planu miejscowego. Stosunek powierzchni użytkowej budynków do ich powierzchni całkowitej sięga wielkości 0,8 co świadczy o bardzo wysokiej sprawności funkcjonalnej zaprojektowanych kondygnacji i powierzchni biurowych. Jednocześnie przy złażeniu budynków o 7 kondygnacjach ( dla maksymalnej wysokości 30m) pozwala uzyskać współczynnik powierzchni zabudowy na poziomie ok. 29% co przy dopuszczalnym współczynniku 60% daje duże możliwości w kształtowaniu bryły budynku zarówno pod kątem jej wysokości i układu na działce, kreacji głębokich podcieni jako synergicznej rzeźbiarskiej bryły o drobnej skali wpisującej się harmonijnie w sąsiadującą historyczną zabudowę terenów gazowni.

Nasza analiza programu funkcjonalnego obu obiektów wykazała prawidłowość o zmniejszających się ich powierzchniach na coraz wyższych kondygnacjach w miarę wznoszenia się kondygnacji. Ta prawidłowość stała się pretekstem do rzeźbiarskiego i kaskadowego zaprojektowania górnych kondygnacji budynków i w sposób twórczy została wykorzystana w kompozycji oraz wzajemnej relacji budynków wobec siebie. Stworzono w ten sposób kaskadowo ułożone tarasy dostępne dla użytkowników w budynku GSP opadające w kierunku wschodnim, a analogicznie i przeciwstawnie zastosowany zabieg w budynku PSG stworzył układ analogiczny, z tarasami opadającymi kaskadowo w kierunku zachodnim. Przyjęte rozwiązania stworzyły następujące wartości i rzeźbiarskie relacje przestrzenne:
 Zaakcentowany narożnik od ulicy Kasprzaka / Bema
 Wytworzona relacja widokowa pomiędzy ulicą Kasprzaka a budynkiem PSG ( w głębi działki)
 Uzyskano zróżnicowaną pierzeję zabudowy wzdłuż ulicy Bema
 Uzyskano harmonijną kompozycję rzeźbiarskich brył tworzących razem jedną całość jakość w układzie bliźniaczych artefaktów ustawionych wobec siebie przeciwpołożnie w spektakularnej wizualnej i przestrzennej.

Kształtowanie elewacji
Forma elewacji jak i jej charakter inspirowany został istniejącą, bardzo wartościową historycznie i architektonicznie tkanką zabudowy, której układ urbanistyczny narastał w logice industrialno‐organicznej przez ponad sto lat. Obszar Gazowni Warszawskiej, którego częścią jest teren objęty konkursem tworzy część genotypu Warszawy ukształtowanego semantycznie, historycznie i emocjonalnie poprzez całe poprzednie stulecie począwszy od XIX wieku. Bryły budynków jaki ich elewacje kształtowane są w sposób rzeźbiarski wychodzą od prostej prostopadłościennej bryły poprzez symboliczno‐rzeźbiarskie odjęcie serii kubatur na wyższych kondygnacjach tak, że tworzą one kaskadowy układ dachowych tarasów wielopoziomowych. Elewacje ukształtowano poprzez odejmowanie w ustalonej sekwencji kubatur w poszczególnych modułach tworząc szklane elewacyjne narożniki otwierające przestrzenie biurowe na różne kierunki widokowe. W solidnej regularnej strukturze podkreślającej układ konstrukcyjny oparty o moduł w układzie 810 centymetrów, powstałe cykliczne nisze wytworzyły na całej powierzchni elewacji strukturę niewielkich tarasów dostępnych wzdłuż całej przestrzeni biurowej, które poprzez otwieralne i uchylane otwory okienne umożliwiają naturalne przewietrzanie przestrzeni biurowych oraz kontakt z zewnętrzem przez użytkowników.

Rozwiązania materiałowe, detale,
Elewacja pokryta została okładziną z blachy Cor‐Ten®, detalem jak i kolorem nawiązującym do XIX wiecznej okolicznej zabudowy tworząc nową, humanistyczną i atrakcyjną semantycznie przestrzeń kontynuującą nastrój istniejących układów industrialnych. W części kaskadowych tarasów elewacje otwierające się na tarasy budowane są jednorodną, regularną stalowo‐szklaną strukturą otwierającą widok poprzez zielone zagospodarowanie tarasów na otaczające miasto. Proponujemy minimalistyczny sposób zestawiania materiałów naturalnych i spójność materiałową całości. Konstrukcja żelbetowa nośnej elewacji pomyślana jest jako warstwowa, wentylowana, z wewnętrzną okładziną z blachy Cor‐Ten®, . Ślusarka okienna kondygnacji biurowych i parterów jest stalowa, wykonana z elementów profili systemowych, o stosownie dobieranej statyce i smukłości, malowana proszkowo w piecu. Detale proponowane w projekcie są także budowane jako minimalistyczne, operujące tektoniką płaszczyzn monochromatycznych z delikatnymi odcieniami, grą światłocienia, przy użyciu stali Cor‐Ten®, stali nierdzewnej szczotkowanej na mat oraz szkła. Posadzki terenów zewnętrznych – przeznaczonych dla pieszych są zaprojektowane jako kamienne, granitowe w odcieniach szarości i koloru rudego nawiązującego do elewacji.

Założenia urbanistyczne i kształtowanie brył budynków
Zaproponowana koncepcja zakłada zaprojektowanie siedzib spółek GSP jak i PSG jako dwóch niezależnych budynków stanowiących odrębne obiekty zarówno w części nadziemnej jak i podziemnej, a garaże zostały połączone funkcjonalnie jedynie przejazdami bramowymi, które sprawiają że parkingi w każdej chwili mogą w razie potrzeby zostać rozdzielone i funkcjonować całkowicie niezależnie zarówno prawnie jaki i organizacyjnie. Takie rozwiązanie umożliwia również niezależne, etapowe realizowanie każdego budynku z osobna. Analiza na etapie koncepcji użytkowej nie wykazała znaczącego wzrostu nakładów inwestycyjnych wynikających z wyżej opisanego rozdzielenia obu budynków. Natomiast realizacja siedzib spółek pomyślanych jako dwie niezależne budowle daje daleko idące korzyści pod względem jakości przestrzeni biurowych o równomiernych traktach biurowych dobrze oświetlonych światłem dziennym oraz otwartych na wszystkie kierunki świata.
Budynek GSP ( Gas Storage Poland) zlokalizowany jest od ulicy Kasprzaka, a budynek PSG ( Polskiej Spółki Gazowniczej) zlokalizowany jest w drugim planie i zwrócony w kierunku ulicy Bema. W celu uzyskania stosownej relacji widokowej budynku PSG widzianego od ulicy Kasprzaka bryła budynku PSG została przesunięta w kierunku ulicy Bema, podkreślając wejście do spółki PSG od tej ulicy z zgodnie z założeniami konkursowymi. Dzięki takiemu zabiegowi przestrzennemu uzyskano w ramach zagospodarowania terenu powiązanie widokowe i funkcjonalne budynku PSG od ulicy Kasprzaka (dla użytkowników obiektu) jaki i odpowiednio główne wejście do budynku od ulicy Bema (dla gości i interesantów). Budynki swoją północą i południową elewacją podkreślają osie widokowe wskazane w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zagospodarowanie terenu
Teren opracowania, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego został ogrodzony po całym obwodzie działki za pomocą zielonych barier (żywopłotu) w którym są ukryte ogrodzenia stalowe stanowiące bezpieczną barierę uniemożliwiająca dostanie się osób niepowołanych na teren spółek. Gęsta zieleń w ogrodzeniu będzie stanowić również barierę widokową wydzielającą teren wewnętrzy od ulic Kasprzaka i Bema. W takim żywopłotowym ogrodzeniu przewiduje się także umiejscowić bramy na wjazdach na teren i do garaży podziemnych wraz ze szlabanami oraz na wejściach od ulicy Kasprzaka i Bema furtki z kontrolą dostępu. Przed głównymi wejściami przewiduje się reprezentacyjne place wykończone granitem w kolorze szarym i rudym. Zaprojektowano również ciąg pieszy prowadzący od wejścia ( furtki) od strony ulicy Kasprzaka wzdłuż zachodniej elewacji budynku GSP do budynku PSG prowadzący do jego głównego wejścia. Przewidziano dwa niezależne wjazdy do parkingów podziemnych dla obu spółek oraz wjazd na parking na terenie dla klientów. Wszystkie wjazdy do parkingów wykorzystują istniejące wjazdy na teren zgodnie z wytycznymi konkursowymi. Przewidziano możliwość wjazdu na pierwsze kondygnacje obu parkingów dla samochodów dostawczych i serwisowych o wysokości do 2,5 metra. Odbiór śmieci będzie odbywał się dla budynku PSG po przez parking dla klientów, natomiast dla budynku GSP przez zatokę przy południowej elewacji – przy wjeździe do garażu, poza godzinami funkcjonowania obiektów. Wokoło budynku zaprojektowano zróżnicowaną pod względem gatunkowym i wysokościowym zieleń pozostawiając wartościowe istniejące drzewa na terenie wskazane w inwentaryzacji. Zaprojektowano nasadzenia roślinne zewnętrzne – pejzażowe towarzyszące ciągom zewnętrznym pieszym i penetrujące do wnętrz holi biurowych oraz holi centrów konferencyjnych. Tym samym układy nasadzeń roślinnych zacierają i harmonizują granicę pomiędzy światem zewnętrznym a wnętrzem przestrzeni biurowych i użytkowo‐reprezentacyjnych.